INNE SYSTEMY

System monitorowania i audytu wykonania procesu utrzymania czystości

Głównym założeniem systemu jest sporządzanie raportów czystości po sprzątaniu dworca kolejowego. System został zaprojektowany dla firmy, która przeprowadza sprzątanie, natomiast korzystają z niego również pracownicy dworca kolejowego. Po wykonanej pracy użytkownik firmy sprzątającej tworzy raport czystości wypełniając formularze przypisane odpowiednio do każdej ze stref obiektu. Każda strefa podzielona jest na odpowiednie sektory. Po wypełnieniu całego raportu dwa razy dziennie system oblicza średnią ważoną według różnych wag przypisanych do każdej ze stref. Jeśli średnia ta jest mniejsza od założonej wartości, zarządca firmy sprzątającej dostaje wiadomość e-mail oraz sms jako alert o nie wykonaniu pracy w sposób właściwy. Firma sprzątająca ma wtedy czas na poprawienie wszystkich źle posprzątanych obszarów oraz wypełnienie raportu uchybień w strefach.
Szczegółowe funkcje sytemu zostały rozpisane poniżej.

Do dwóch głównych grup obsługujących system można zaliczyć:

- użytkownika - pracownika firmy

- administratora.

Najważniejsze funkcje systemu to:

Administrator: Użytkownik 1 - pracownik firmy sprzątającej:

Użytkownik 2 - pracownik dworca kolejowego:

System:

Program do kontroli pracowników

Audyt i monitorowanie usług firmy

System raportowania pracy

programowanie na zamówienie

Monitorowanie i audyt utrzymania czystości
Formularz kontaktowy:ZAMKNIJ